Ορειβασία Αναρρίχηση
ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ

ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Aρθρο 1ο
Το σωματείο, που ιδρύθηκε το έτος 1936 στα Ιωάννινα και λειτουργεί μέχρι σήμερα με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΌΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ”, το οποίο θα καλείται στη συνέχεια για συντομία “Ο Σύλλογος”, έχει έδρα του τα Ιωάννινα και διέπεται από το παρόν καταστατικό.
Ο Σύλλογος ανήκει στην ομοσπονδιακή οργάνωση που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ”, που θα αποκαλείται στο εξής στο παρόν καταστατικό η Ε. Ο. Ο. Α. και σκοπός αυτού είναι η συστηματική καλλιέργεια της ορειβασίας (αναβάσεις, αναρριχήσεις, εξερευνήσεις, σπηλαιολογία, κ. λ. π. ), των χειμερινών αθλημάτων (χιονοδρομία, κ. λ. π. ) και η διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς την ορεινή φύση.

Aρθρο 2ο
Το σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία και η λειτουργία του διέπεται μόνο από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του καταστατικού της Ε. Ο. Ο. Α., που ισχύει κάθε φορά και από τη σχετική νομοθεσία των σωματείων.
Επέμβαση άλλου σωματείου, ανεξάρτητα από βαθμό, στην αυτονομία του Συλλόγου και χωρίς διάταξη που να παρέχει τέτοια ευχέρεια δε γίνεται αποδεκτή, ως ανίσχυρη, και απορρίπτεται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση του Συλλόγου.
Το σωματείο έχει περιοριστικά και μόνο τους σκοπούς που αναγράφονται στο παρόν καταστατικό και απαγορεύεται απόλυτα κάθε παρέκκλιση απ΄ αυτούς, χωρίς την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Απαγορεύεται ιδιαίτερα η ανάμιξή του σε πολιτικές εκδηλώσεις.

Aρθρο 3ο 
Για την επίτευξη αυτών των σκοπών ο Σύλλογος :

  1. Οργανώνει τακτικές αναβάσεις, αναρριχήσεις κ. λ. π. για την κατάρτιση των μελών του, στα οποία παρέχει κάθε διευκόλυνση για τις εκδηλώσεις τους αυτές, και γενικά φροντίζει για την καλύτερη πρακτική και θεωρητική ορειβατική και χιονοδρομική κατάρτιση των μελών του.
  2. Οργανώνει και πραγματοποιεί, μέσω του εφόρου αγωνιστικής χιονοδρομίας του Συλλόγου, τοπικά πρωταθλήματα χιονοδρομίας και χειμερινών αθλημάτων, καθώς και άλλες αγωνιστικές εκδηλώσεις παρόμοιας φύσεως, οι οποίες εκδηλώσεις διέπονται από τους σχετικούς κανονισμούς της Ε. Ο. Ο. Α. που ισχύουν κάθε φορά.
  3. Προβαίνει στην κατασκευή ορεινών τουριστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων (καταφυγίων, περιπτέρων, αναβατήρων κ. λ. π.) και φροντίζει για τη συντήρησή τους.
  4. Συμβάλλει στις ορειβατικές, αθλητικές, επιστημονικές και καλλιτεχνικές εργασίες, που εκτελούνται από την Ε. Ο. Ο. Α. και στις δημοσιεύσεις που αποσκοπούν στη διάδοση των σκοπών της Ε. Ο. Ο. Α. και στην τουριστική και αθλητική ανάπτυξη του Ελληνικού ορεινού χώρου, καθώς και στη μελέτη και περιγραφή Ελληνικών και ξένων ορέων.

Aρθρο 4ο
Ο σύλλογος υφίσταται, εφόσον τα μέλη του δεν είναι λιγότερα από είκοσι (20).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ : ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Aρθρο 5ο
Το Δ. Σ. υποχρεώνεται να εγκρίνει τις αιτήσεις των υποψηφίων μελών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών και με τους περιορισμούς του άρθρου 2, 2 του Ν. 2725/99.

Aρθρο 6ο
Ως μέλη του Συλλόγου γίνονται δεκτοί όλοι οι φίλοι του βουνού, της ορειβασίας και όσοι επιδίδονται στα χειμερινά αθλήματα, που καλλιεργούνται από το Σύλλογο.

Aρθρο 7ο 
Επίτιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανακηρύσσονται, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση του με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, πρόσωπα που παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή των σκοπών που επιδιώκονται από το Σύλλογο ή γενικά για την προαγωγή του αθλητισμού και του τουρισμού.

Aρθρο 8ο 
Μέλος του Συλλόγου ονομάζεται κάθε πρόσωπο που αποδέχεται τους σκοπούς του και έχει υποβάλλει στη γραμματεία του Συλλόγου έγγραφη αίτηση προσυπογεγραμμένη από δύο μέλη του, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΑΛΙΟ

Aρθρο 9ο
Τα μέλη, μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

ΝΕΟ

Αρθρο 9

Τα μέλη, μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

Τα μέλη με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθε πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Οικονομικά τακτοποιημένο θεωρείται το μέλος που έχει καταβάλει την συνδρομή του τρέχοντος έτους. Τα υπόλοιπα μέλη έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση.

Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου και συμμετοχή και ψηφοφορία συμπεριλαμβανομένης της επιστολικής.

 

Aρθρο 10ο
Αθλούμενα μέλη είναι όλοι όσοι συμμετέχουν στις αγωνιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου. Οι αθλητές, εφόσον είναι και μέλη και έχουν συμπληρωμένο το 35ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και επίσης έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Aρθρο 11ο
Τα μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή, της οποίας το ποσό ορίζεται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, για περίοδο ενός ή περισσοτέρων ετών. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται και σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις. Τα μέλη καταβάλλουν επίσης, πριν από την εγγραφή τους, εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής το οποίο και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του ενός τρίτου (1/3) της ετήσιας συνδρομής, κατά το έτος της εγγραφής τους.
Με τους όρους αυτούς η Γενική Συνέλευση μπορεί να καθορίζει μικρότερο δικαίωμα εγγραφής και ελαττωμένη συνδρομή για σπουδαστές ή άλλες κατηγορίες προσώπων, που δεν υπερβαίνουν το 25ο έτος της ηλικίας, καθώς επίσης και για συζύγους μελών.

Aρθρο 12ο 
Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες του, να αποδέχονται και να εκτελούν πρόθυμα κάθε εντολή που ανατίθεται σ΄ αυτά, από τις Συνελεύσεις και το Δ. Σ., εφόσον συμφωνούν με τους σκοπούς του Συλλόγου, κυρίως να καταβάλλουν τις συνδρομές τους , να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον δικαιούνται και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Τα μέλη δικαιούνται να υποβάλλουν έγγραφες προτάσεις, γνώμες και εισηγήσεις, καθώς και τυχόν παράπονά τους στα αρμόδια όργανα του σωματείου.

Aρθρο 12ο.α
1. Δεν μπορούν να εγγραφούν ως μέλη του Συλλόγου τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν. 2725/99.
2. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ. Σ. τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν. 2725/99.

Aρθρο 13ο
Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν με έγγραφη παραίτησή τους, που γνωστοποιείται στη γραμματεία του Συλλόγου, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη του σωματειακού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

Aρθρο 14ο 
Το σωματειακό έτος, που είναι και λογιστικό, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Aρθρο 15ο 

Παύουν να είναι μέλη του Συλλόγου:

Α. Όσοι καθυστερούν τη συνδρομή για ένα σωματειακό έτος και δεν την έχουν καταβάλλει μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. Αυτοί διαγράφονται με απόφαση του Δ. Σ., που λαμβάνεται μετά από ειδοποίηση για ταμειακή τακτοποίηση και μετά την άκαρπη παρέλευση τουλάχιστον ενός μήνα από την ειδοποίηση. Για μέλη άγνωστης διαμονής τέτοια ειδοποίηση δεν απαιτείται.

Β. Όσοι έχουν διαγραφεί με αιτιολογημένη απόφαση των πειθαρχικών οργάνων του Συλλόγου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36.

Γ. Όσοι έχουν διαγραφεί για σπουδαίο λόγο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Aρθρο 16ο 
Τα μέλη του Συλλόγου θεωρούνται μέλη όλης της οικογένειας της Ε. Ο. Ο. Α., δικαιούνται αντίτυπο του παρόντος καταστατικού, του δελτίου αναγνώρισης και του σήματος του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΥΤΗΣ

ΠΑΛΙΟ

Aρθρο 17ο 
Α. Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και οκτώ Συμβούλους, τους οποίους εκλέγει ανά τριετία η Γενική Συνέλευση των μελών του, με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα.
Σε περίπτωση που ο δεύτερος σε ψήφους υποψήφιος για την προεδρία του Συλλόγου συγκεντρώσει τουλάχιστον τα 2/5 επί των ψηφισάντων στη συγκεκριμένη ψηφοφορία, τότε εκλέγεται αυτοδίκαια στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Δ. Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση, που συνέρχεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες μετά την εκλογή του, εκλέγει από τα μέλη του τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό και Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και τους Εφόρους.

Β. Το Δ. Σ. ασχολείται με την επιδίωξη των σκοπών του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του, προπαρασκευάζει τις εργασίες  της Γενικής Συνέλευσης και εκτελεί τις αποφάσεις της. Ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ. Σ. εκλέγονται και τρεις αναπληρωματικοί σύμβουλοι, οι οποίοι καλούνται σε αναπλήρωση των τακτικών, σύμφωνα με τη σειρά πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφισαν.

Γ. Εάν ο αριθμός των μελών του Δ. Σ., λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, μειωθεί κάτω από τα 2/3 και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές συγκαλείται Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέας Διοίκησης.

ΝΕΟ (ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Άρθρο 17

Α. Το σωματείο διοικείται από εννεαμελές Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και οκτώ Συμβούλους, τους οποίους εκλέγει ανά τριετία η Γενική Συνέλευση των μελών του, με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα.

Τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων των Μελών του Δ.Σ. καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα.
Σε περίπτωση που ο δεύτερος σε ψήφους υποψήφιος για την προεδρία του Συλλόγου συγκεντρώσει τουλάχιστον τα 2/5 επί των ψηφισάντων στη συγκεκριμένη ψηφοφορία, τότε εκλέγεται αυτοδίκαια στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Δ. Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση, που συνέρχεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες μετά την εκλογή του, εκλέγει από τα μέλη του τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό και Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και τους Εφόρους με απόλυτη πλειοψηφία από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων.

Β. Το Δ. Σ. ασχολείται με την επιδίωξη των σκοπών του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του, προπαρασκευάζει τις εργασίες  της Γενικής Συνέλευσης και εκτελεί τις αποφάσεις της. Ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ. Σ. εκλέγονται και τρεις αναπληρωματικοί σύμβουλοι, οι οποίοι καλούνται σε αναπλήρωση των τακτικών, σύμφωνα με τη σειρά πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφισαν.

Γ. Αν η θέση του Προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων, αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο.

Δ. Εάν ο αριθμός των μελών του Δ. Σ., λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, μειωθεί κάτω από τα 2/3 και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές συγκαλείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέας Διοίκησης.

Ε. Σε περίπτωση που για οποιανδήποτε λόγο το Δ.Σ του Συλλόγου αδυνατεί να εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχτηκε, το νέο Δ.Σ εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.

 

Aρθρο 18ο 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε δεκαπενθήμερο και έκτακτα όταν παρουσιαστεί ανάγκη ή ζητηθεί εγγράφως από πέντε τουλάχιστον μέλη του.
Οι συνεδριάσεις του Δ. Σ. λογίζονται σε απαρτία, όταν παρίστανται πέντε μέλη και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας προσμετράτε διπλή η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση ματαίωσης της συνεδρίασης, λόγω έλλειψης απαρτίας, καλείται δεύτερη, κατά την οποία για λήψη απόφασης αρκεί να υπάρχει παρουσία τεσσάρων μελών.

Aρθρο 19ο 
Μέλη του Δ. Σ. που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις στη σειρά συνεδριάσεις του θεωρούνται ότι έχουν παραιτηθεί και αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς με σειρά πλειοψηφίας, ύστερα από ειδοποίηση των ενδιαφερομένων.

Aρθρο 20ο 
Το Δ. Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του Συλλόγου και τη διαχείριση της περιουσίας του, εκτός από τις πράξεις εκποίησης της ακίνητης περιουσίας για την οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, καθώς και για τις υποθέσεις εκείνες, οι οποίες, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Aρθρο 21ο
Η θητεία του Δ. Σ. είναι τριετής και αρχίζει από την ημερομηνία της διεξαγωγής των εκλογών.

Aρθρο 22ο
Ο πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει τα έγγραφα, τα εντάλματα, τα γραμμάτια είσπραξης και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν όμως κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και όταν και αυτός κωλύεται από τον αρχαιότερο Σύμβουλο. Μαζί με το Γενικό Γραμματέα εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής.

Aρθρο 23ο 
Ο Γενικός Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία και τηρεί τα αρχεία του Συλλόγου, συντονίζει τις εργασίες των Συμβούλων, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα. Το Γενικό Γραμματέα βοηθά και αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.

Aρθρο 24ο
Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές και καταθέτει σε μια εμπορική τράπεζα της πόλης των Ιωαννίνων κάθε ποσό που υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Από την τράπεζα μπορεί αυτός να αποσύρει την περιουσία του Συλλόγου, το σύνολο ή μέρος, μετά από γενική ή ειδική απόφαση του Δ. Σ. με έγγραφο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.
Για τις πληρωμές των ενταλμάτων πρέπει να αναγράφεται πάντοτε και ο αριθμός της απόφασης του Δ. Σ. με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. Ο Ταμίας συντάσσει καταστάσεις της ταμειακής κίνησης, τις οποίες υποβάλλει στο Δ. Σ. στο τέλος κάθε τριμηνίας. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά δικαιολογητικά αποδείξεων. Ο Ταμίας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ’ αυτόν τον ίδιο και με δική του ευθύνη.

Aρθρο 25ο
Οι Έφοροι του Συλλόγου εκτελούν τις αποφάσεις του Δ. Σ. , όσον αφορά τα τμήματά τους, εισηγούνται τα προγράμματά τους και έχουν την εποπτεία τόσο της καλής εκτέλεσής τους, όσο και της εύρυθμης λειτουργίας των τμημάτων τους καθώς και της καλής χρήσης των υλικών που διαθέτουν. Κάθε Έφορος υποχρεούται να υποβάλλει ανά τρίμηνο συνοπτική έκθεση προς το Δ. Σ. του Συλλόγου για τη δράση του τμήματός του,  τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τα μέσα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του. Όταν ο Έφορος τμήματος είναι απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται από άλλον Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΠΑΛΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Aρθρο 26ο
Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου. Καλείται τακτικά το πρώτο 10ήμερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο το Δ. Σ. του Συλλόγου ή το ζητήσει με έγγραφη αίτηση που θα ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης το 1/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών του Συλλόγου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.
Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται σε διάστημα 15 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της Η. Δ. αν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.
Εάν δεν υπάρχει απαρτία ή διακοπεί η συνέλευση από έλλειψη απαρτίας, αυτή συνέρχεται πάλι σε διάστημα 10 ημερών και θεωρείται σε απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει για τα θέματα που δε συζητήθηκαν.

 

ΝΕΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρον 26

Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Αποτελείται από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του σωματείου, δηλαδή τα μέλη που έχουν καταβάλει τη συνδρομή του τρέχοντος έτους. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μια μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η δια πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία συμπεριλαμβανομένης και της επιστολικής.

Τα υπόλοιπα μέλη έχουν δικαίωμα μόνο να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση.

Συγκαλείται τακτικά το πρώτο 10ήμερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους και εκτάκτως όταν το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. του σωματείου ή το ζητήσει με έγγραφη αίτηση που θα ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης το 1/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών του σωματείου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ανακοινώνονται στα μέλη τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν, με πρόσκληση που γίνεται με ευθύνη του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Η πρόσκληση της Γ.Σ. και τα προς συζήτηση θέματα ανακοινώνονται με επικόλληση του εγγράφου στα γραφεία του σωματείου, ανάρτηση στην ιστοσελίδα και στα έντυπα που μπορεί να εκδίδει, αναφέρει δε την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο συνεδρίασης της Γ.Σ. και της τυχόν επαναληπτικής.  

Στην τακτική Γενική Συνέλευση εκτίθενται τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και υποβάλλεται προς έγκριση ο διαχειριστικός απολογισμός του προηγουμένου έτους αφού πρώτα αναγνωσθεί η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη για την παρελθούσα χρήση, ψηφίζει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και διενεργεί ανά διετία τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής και τριμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.

Εάν δεν υπάρχει απαρτία ή διακοπεί η Συνέλευση από έλλειψη απαρτίας, αυτή συνέρχεται πάλι στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, σε ημερομηνία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, οπότε βρίσκεται σε απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Δικαίωμα να ψηφίζουν έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου υπό την προϋπόθεση να έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την εγγραφή τους και να είναι οικονομικά ταχτοποιημένα. Οικονομικά τακτοποιημένο θεωρείται το μέλος που έχει καταβάλει την συνδρομή του τρέχοντος έτους. Τα υπόλοιπα μέλη έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία.

Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ., το Δ.Σ. του Συλλόγου καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του Συλλόγου καθώς και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον ιστότοπο του Συλλόγου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Δ.Σ. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Δ.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ. και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει τριμελές Προεδρείο (Πρόεδρος και δύο πρακτικογράφοι) που εκλέγεται δια βοής από τα παρόντα τακτοποιημένα μέλη πλην της περιπτώσεως κατά την οποία η Γενική Συνέλευση διενεργεί αρχαιρεσίες, οπότε αυτές διενεργούνται από Εφορευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.

ΠΑΛΙΟ

Aρθρο 27ο
Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
Στην τακτική Γενική Συνέλευση εκτίθενται τα πεπραγμένα του Δ. Σ. , υποβάλλεται ο διαχειριστικός απολογισμός του λήξαντος έτους – αφού αναγνωστεί και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής – ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους, ενεργούνται αρχαιρεσίες από την Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται δια βοής από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή από τον Πρόεδρο και τους δυο πρακτικογράφους.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αποφάσεις για θέματα που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση είναι άκυρες.
Κατά τις ανά τριετία αρχαιρεσίες του Συλλόγου, για την ανάδειξη του εννεαμελούς  Δ. Σ., εκλέγονται οι πρώτοι εννέα πλειοψηφίσαντες κατά σειρά επιτυχίας και οι υπόλοιποι εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη.
Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση γίνονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της, με δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα ή με ατομικές προσκλήσεις προς τα μέλη.

ΝΕΟ

Άρθρο 27

Διαδικασία εκλογών

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου διεξάγονται τον Φεβρουάριο κάθε τρίτου έτους κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η σύγκληση της οποίας γίνεται με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο.

  • ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ που αποφασίζει για τις αρχαιρεσίες, το Δ.Σ του Συλλόγου καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής ψήφου. Η δημοσίευση του ανωτέρου καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του Συλλόγου καθώς και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον ιστότοπο του Συλλόγου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Δ.Σ. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Δ.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το Δ.Σ., αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ. και σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της και παραδίδεται στην Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της.

  • ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωματείου, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Σύλλογος, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να είναι μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. ή υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες, εκτός εάν στην Γ.Σ. δεν παρευρίσκεται ικανός αριθμός μελών.

Η εφορευτική επιτροπή έχει την ευθύνη διεξαγωγής των αρχαιρεσιών κατά τρόπο που θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα, το αδιάβλητο και το αμερόληπτο της όλης διαδικασίας.

Η εφορευτική επιτροπή εκδικάζει κάθε ένσταση που τυχόν υποβάλλεται ενώπιον της σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Σε περίπτωση που στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. περιλαμβάνονται και άλλα θέματα, η συζήτησή τους διεξάγεται ενώπιον της ίδιας Εφορευτικής Επιτροπής.

  • ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3).

Οι εκλογές για την ανάδειξη της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Οι υποψηφιότητες των Προέδρων Δ.Σ., των συμβούλων και των μελών της Ε.Ε. και του Π.Σ. οφείλουν να κατατεθούν εγγράφως στο Δ.Σ. το αργότερο έως και πέντε (5) ημέρες πριν την διεξαγωγή της Γ.Σ. Το Δ.Σ. δημοσιεύει κατά τα ανωτέρω τον κατάλογο των υποψηφίων τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή της Γ.Σ.

 

  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ

Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει έως και έξι (6) υποψήφιους σύμβουλους.

Επίσης ο εκλογέας δικαιούται να σταυροδοτήσει έως και τρία (3) υποψήφια μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και τρία (3) υποψήφια μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς από τους προαναφερόμενους θεωρούνται άκυρα, αλλά μόνο για την αντίστοιχη κατηγορία.

 

  • ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής.

Το ίδιο λαμβάνει χώρα και για στην περίπτωση ισοψηφίας των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής και του πειθαρχικού Συμβουλίου.

 

  • ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους εκλεγέντες στα άνω όργανα του Συλλόγου και συντάσσει σχετικό Πρακτικό, το οποίο οφείλει να γνωστοποιηθεί αρμοδίως και να λάβει της απαραίτητης δημοσιότητας.

 

Aρθρο 28ο 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη. Εκλέγεται ανά τριετία με μυστική ψηφοφορία από την τακτική Γενική Συνέλευση και υποβάλλει το επόμενο έτος μετά την εκλογή της έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Δ. Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Aρθρο 29ο
Συγχρόνως με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών, που συμπλήρωσαν τουλάχιστον διετία, εκλέγει και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου, που αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο μεταξύ των μελών του. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λογίζεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη και αποφασίζει με πλειοψηφία.

Aρθρο 30ο 
Μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερομένου, το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλλει πειθαρχικές ποινές για βαριά παράβαση του Καταστατικού του Συλλόγου ή της Ε. Ο. Ο. Α. ή των ειδικών κανονισμών της ορειβασίας, της χιονοδρομίας, της χρήσης των εγκαταστάσεων κ. λ. π. και για διαγωγή που δεν αρμόζει στους σκοπούς του Συλλόγου ή της Ε. Ο. Ο. Α. ή για πράξεις επιβλαβείς σ΄ αυτό και γενικά για ανάρμοστη συμπεριφορά. Οι, μ΄ αυτόν τον τρόπο, αιτιολογημένες αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών, το οποίο τηρείται από ένα από τα μέλη του και κοινοποιούνται στο Δ. Σ. για την εκτέλεσή τους.
Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται ορίζονται ανάλογα με το παράπτωμα και σύμφωνα με την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στις παρακάτω ποινές:
ΑΣτα μέλη του σωματείου:
1. Έγγραφη παρατήρηση
2. Αυστηρή έγγραφη επίπληξη
3. Απαγόρευση εισόδου στα εντευκτήρια του Συλλόγου και της χρήσης των εγκαταστάσεών του.
4. Οριστική διαγραφή, που υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
Β. Στους αθλητές:
Τις πιο πάνω, καθώς και απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις του Συλλόγου μέχρι και για ένα έτος.
Κανείς δεν μπορεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, να τιμωρηθεί χωρίς προηγουμένως να απολογηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ    

Aρθρο 31ο
Στο Σύλλογο λειτουργεί και τμήμα αγωνιστικής χιονοδρομίας. Για την επίτευξη των στόχων του μπορεί το Δ. Σ. να προσλαμβάνει προπονητή ή προπονητές αλλά και τεχνικούς συμβούλους για την άσκηση των νέων του Συλλόγου στο άθλημα της χιονοδρομίας.

Aρθρο 32ο
Το τμήμα αγωνιστικής χιονοδρομίας διοικείται από το Δ. Σ. του Ε. Ο. Σ. Ιωαννίνων, μέσω του εφόρου αγωνιστικής χιονοδρομίας, ο οποίος εκτελεί τις αποφάσεις του Δ. Σ. Ο έφορος μπορεί να είναι μέλος του Δ.Σ. ή και πρόσωπο εκτός αυτού, απαραιτήτως όμως μέλος του Συλλόγου, το οποίο έχει επιδείξει ιδιαίτερη δραστηριότητα στο άθλημα αυτό στο παρελθόν.

Aρθρο 33ο
Για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος αγωνιστικής χιονοδρομίας διατίθενται όλα τα απαραίτητα οικονομικά και τεχνικά μέσα από τον Ε. Ο. Σ. Ιωαννίνων, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΟΜΑΔΕΣ

Aρθρο 34ο 
Στο Σύλλογο λειτουργούν:
Α. Ομάδα Νεαρών Ορειβατών
Β. Ομάδα Αναρριχητών
Γ. Σπηλαιολογική Ομάδα
Στην πρώτη μπορούν να συμμετέχουν νέοι ηλικίας μέχρι 18 ετών, στη δεύτερη και Τρίτη κάθε μέλος του Συλλόγου που επιθυμεί.
Τα σχετικά με τη λειτουργία τους ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Ε. Ο. Ο. Α. και τους αντίστοιχους κανονισμούς καθεμιάς, που έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και δεν τροποποιούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
Το Δ. Σ., ύστερα από ομόφωνη απόφασή του, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, μπορεί να διαλύει τις Ομάδες αυτές, όταν εκτρέπονται από τους σκοπούς τους. Εάν διαλυθεί μια Ομάδα σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να ανασυσταθεί ύστερα από απόφαση του Δ. Σ., σύμφωνα με τις σχετικές, για κάθε μία, διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Aρθρο 35ο 
Ο Σύλλογος, εκτός από τα οικονομικά μέσα που έχει στη διάθεσή του αποκλειστικά για την αγωνιστική χιονοδρομία, αναγράφει ετήσια στον προϋπολογισμό του ιδιαίτερο κονδύλιο γι΄ αυτήν, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του Χ/Χ από τα τακτικά έσοδα που προβλέπονται, εκτός από όσα προέρχονται από τις τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις.

Aρθρο 36ο 
Ο Σύλλογος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, με τα άρθρα του Ν. 2725/99 “περί αθλητικών σωματείων”, καθώς επίσης και με κάθε διάταξη νόμου που αφορά τα σωματεία και κυρίως τα αθλητικά.

Aρθρο 37ο
Το Δ. Σ. έχει το δικαίωμα να καταρτίζει κανονισμούς λειτουργίας του Συλλόγου (εσωτερικό, εντευκτηρίων, αγωνιστικών χώρων, χρήσης εγκαταστάσεων, ομάδων, κ.λ.π.), οι οποίοι όμως τίθενται σε εφαρμογή μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου.

Aρθρο 38ο
Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού ή η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από Γενική Συνέλευση για την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού αριθμού των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η περιουσία του περιέρχεται, σύμφωνα με το Νόμο, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εκτός αν αυτή αποφασίσει διαφορετικά.

Aρθρο 39ο
Ο Σύλλογος, ο οποίος δεν μπορεί να ενωθεί με άλλο σωματείο ή να αποτελεί μέλος άλλης οργάνωσης χωρίς την έγκριση της Ε. Ο. Ο. Α., έχει σφραγίδα που φέρει τις λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ γύρω από παράσταση που εικονίζει αετό, ο οποίος κρατά με τα νύχια ορειβατική αξίνα και υπερίπταται των κορυφών του Ολύμπου.

Aρθρο 39ο.α
Τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στους αγώνες που διεξάγονται και αποτελούν αντικείμενο του Συλλόγου και των υπερκείμενων Ομοσπονδιών καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια, για την επίλυση των κάθε φύσεως διαφορών που δημιουργούνται μεταξύ τους και έχουν σχέση με την εφαρμογή και την ερμηνεία των νόμων που ισχύουν, κάθε φορά, των κανονισμών και των προκηρύξεων, τα όργανα που προβλέπονται από τους κανονισμούς και τους νόμους και απαγορεύεται κάθε προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια.

Aρθρο 39ο.β
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 2725/99 και από τις τροποποιήσεις του.

ΠΑΛΙΟ

Aρθρο 40ο 
Το παρόν Καταστατικό που αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα εγκρίθηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ιωαννίνων κατά την συνεδρίασή της στις 13 Δεκεμβρίου 1999 και ισχύει από τη χρονολογία έγκρισής του με δικαστική απόφαση.

ΝΕΟ

Άρθρο 40

Το παρόν καταστατικό συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 2725 / 1999, όπως τροποποιήθηκε και με τον Ν. 4726 / 2020, αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα και συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση του σωματείου της 9 Ιουνίου 2021.

 

Ιωάννινα 13 Δεκεμβρίου 1999

Εγκρίθηκε με την 3/3/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και καταχωρήθηκε στο σχετικό βιβλίο σωματείων με αύξοντα αριθμό μητρώου  – 406 –
Ιωάννινα 8 – 1 – 2001

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα ήθελα τις σκέψεις σας, παρακαλώ σχολιάστε.x
()
x